Julkisten kilpailutusten tarjouspyyntömallit

Suomen koulukuvausliiton hallitus on vahvistanut liiton koulukuvausten ja päiväkotikuvausten käänteiseen kilpailutukseen perustuvat tarjouspyyntöpohjat kuntien hankintayksiköille. Suomen koulukuvausliitto suosittelee kuntien hankintayksiköitä ottamaan tarjouspyyntöpohjat käyttöön jo kilpailutuksen suunnitteluvaiheessa.

Lataa ”2022 Koulukuvauksen tarjouspyyntömalli julkiseen kilpailutukseen” (docx) >>

Lataa ”2022 Varhaiskasvatuksen kuvauksen tarjouspyyntömalli julkiseen kilpailutukseen” (docx) >>

Koulukuvaussopimus on käyttöoikeussopimus

Kuvaussopimukset ovat hankintalain mukaan kilpailutettava käyttöoikeussopimuksia (konsessiosopimus) koulun, päiväkodin tai hankintayksikön kanssa, jos se ylittää kansallisen kynnysarvon. https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2019/kunnan-organisoimat-koulu-ja-paivakotikuvaukset-kilpailutettava

Kansallinen kynnysarvo (ilman arvonlisäveroa) 1.1.2022 alkaen käyttöoikeussopimukselle on 500.000 € kahdessatoista (12) kuukaudessa https://www.hankinnat.fi/mika-julkinen-hankinta/kynnysarvot.

Hankintatoimet ovat koulukuvaussopimuksen kilpailutusta harkitessaan laskeneet sopimuksen arvon yleensä neljän vuoden ajalta, jolloin vuosittainen 125.000 € hankintarajan ylitys on laukaissut kilpailutuksen. Hankintalainsäädäntöön on tehty kuitenkin muutoksia, jotka astuivat voimaan 1.7.2021. Yksi muuttunut kohta on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 30 §:n 2 momentin 2 kohta:

”Säännöllisesti toistuvien tai määräajoin uudistettavien tavara- tai palveluhankintoja koskevien sopimusten ennakoidun arvon laskennassa perusteena on käytettävä niiden hankintojen ennakoitua yhteisarvoa, jotka tehdään ensimmäistä toimitusta seuraavien 12 kuukauden aikana taikka sitä seuraavan talousarviokauden aikana, jos tämä on pitempi kuin 12 kuukautta.”

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210499#Pidm45237816692176.

 

Koulukuvaus on vuosittainen kynnysarvon alittava palveluhankinta

Koulukuvaus on vuosittain toistuva palveluhankinta. Näin ollen hankinnan arvoa laskettaessa tulee laskea vain yhden lukuvuoden hankinta-arvo. Niitä kaupunkeja, joiden koulukuvausten arvo on yli 500.000 € vuodessa, ei ole montaa. Jos keskitilauksena käytettäisiin esim. 20 € ALV0, niin tilauksia pitäisi olla 25.000 vuodessa ja kun tilausprosentti ilman tutustumiskuvien lähetysoikeutta on esimerkiksi noin 70 %, niin kaupungissa pitäisi olla vähintään 35.000 kuvattavaa lasta ja nuorta. Jos tilauksen arvona käytetään kilpailutettujen pakettien arvoa alle 6 € ALV 0, niin yhdenkään kaupungin kuvaukset eivät ylitä kansallista raja-arvoa.

Kun koulukuvaus harvassa kunnassa ylittää tätä em. kynnysarvoa, voi käyttöoikeussopimuksen kilpailuttaa pienhankintana koulujen ja päiväkotien toimesta. Kilpailutusvelvollisuus koskee periaatteessa myös kansalliset kynnysarvot alittavia hankintoja, mutta hankintalakia ei tarvitse noudattaa eikä hankintayksikköä käyttää näissä hankinnoissa. Myöskään Markkinaoikeudella ei ole toimivaltaa näissä kynnysarvon alittavissa hankinnoissa.

Käänteistä kilpailutusmallia on käytetty mm. Kouvolan kilpailutuksessa, jossa kaupunki valitsee ehdot täyttäviä kuvausliikkeitä puitesopimukseen, josta koulu ja päiväkoti saa valita haluamansa sopimuksen mukaisilla ehdoilla. Tällä mallilla kaupunkiin tulee yhtenäiset kilpailutetut hinnat yhtenäisillä sopimusehdoilla ja koulut/päiväkodit saavat silti valita haluamansa kuvausliikkeen.

Posted in Suositukset and tagged , , .